zoek in de uitspraken van het
Tuchtcollege voor de Scheepvaart:
 

Aandachtspunten Navigatie > Rol Kapitein

terug naar het overzicht

Multi Purpose General Cargo schip < 3000 gt [1]

Er dient een heldere instructie te zijn dat bij elke reis de instellingen van de ECDIS (i) moeten worden afgesteld op de nieuwe/actuele reis en (ii) moeten worden gecontroleerd.

Multi Purpose General Cargo schip > 3000 gt [2]

Vanwege zijn of haar kennis van de situatie ter plaatse adviseert de loods de kapitein over de wijze van navigeren. In veel havens is het gebruikelijk dat de loods dan ook de commando’s geeft. De kapitein blijft echter eindverantwoordelijk en dient dat ook waar te maken door goed overzicht over het manoeuvreren te houden zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen als dat nodig is.

Het Tuchtcollege wil de verantwoordelijkheid en de “overriding authority” van de kapitein benadrukken. Het Tuchtcollege ziet in toenemende mate de druk van reder en/of charteraar op de kapitein. De kapitein is degene die de situatie aan boord kan overzien en die de beslissingen neemt en daarvoor verantwoordelijk is. De kapitein moet natuurlijk wel zijn beslissing met argumenten verdedigen naar de belanghebbenden (autoriteiten, loods, reder, enz.). De kapitein moet hierbij altijd bedenken dat een reder niet zit te wachten op een ongeluk, dat meestal vele malen meer kost dan de besparing die de reder bijvoorbeeld voor ogen heeft als hij druk uitoefent om eerder uit een haven te vertrekken.

Tanker [1]

Een BRM-team heeft een controlerende taak en dient individuele fouten van teamleden te onderkennen en te corrigeren. Alle leden van het BRM-team moeten zich dan ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en de taakomschrijvingen binnen het team. Dit brengt mee dat als één of meer leden van het BRM-team de brug voor korte of lange tijd verlaat, de kapitein (of een ander teamlid) ervoor zorgdraagt dat zijn/hun taken worden waar- en/of overgenomen.

Sleepvaart en supply vaart [2]

Bij eenmansbediening op de brug wordt de winch bij het opspoelen bij voorkeur aan dek bediend zodat de kapitein zich op het manoeuvreren kan richten.

Indien opdrachtgever en opdrachtnemer verschillende safety cases kennen, geldt bij de uitvoering van de opdracht de zwaarste safety case.